Specialisaties
Specialisaties onder Actuaris

Actuaris

Als expert in (verzekerings)wiskunde ben jij de cruciale schakel die de waarschijnlijkheid van risico's beoordeelt en de financiële gevolgen nauwkeurig in kaart brengt. Als Actuaris ben je de vormgever van zekerheid in een dynamische omgeving vol financiële belangen en speel je een belangrijke rol in de wereld van financieel risicobeheer.

Wat is een Actuaris? Wat is een Actuarieel analist of rekenaar?

Een actuaris werkt per definitie in een omgeving waar financiële belangen spelen en waar zijn of haar oordeel dus terdege meetelt. Er wordt veel van actuarissen geëist. Als actuaris bied jij essentiële inzichten waarmee organisaties effectief kunnen anticiperen op financiële (en andere) uitdagingen. Jouw vaardigheden waarborgen financiële stabiliteit en ondersteunen weloverwogen besluitvorming. Een onmisbare schakel in het beheersen van complexe risicoscenario's voor een robuuste financiële toekomst.  


Wat doet een Actuaris?

Een actuaris opereert per definitie in een financieel gedreven omgeving, waar zijn oordeel van aanzienlijk belang is. Het leven zit vol onzekerheden en financiële risico's, die moeilijk te voorspellen zijn maar aanzienlijke financiële gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld, niemand kan van tevoren weten wanneer een brand zal uitbreken of een onverwachte storm zal opsteken. Actuarissen zijn verantwoordelijk voor het actuarieel beoordelen van de waarschijnlijkheid van dergelijke risico's en het vaststellen van de financiële gevolgen die ze met zich mee kunnen brengen.

Actuarieel specialisten zijn ook actief op andere gebieden, waaronder pensioenen en sociale voorzieningen. Ze buigen zich bijvoorbeeld over kwesties zoals het oplossen van pensioenbreuken, het invoeren van flexibele pensioenleeftijden en het beoordelen van de levensvatbaarheid van de AOW in het licht van de toenemende vergrijzing. 

Dit college met professor Katrien Antonio biedt inzichten in de wiskunde achter de prijsvorming van financiële en verzekeringsproducten.

Ongeacht het vakgebied waarin een actuaris of actuarieel analist actief is, hun voornaamste bekwaamheid ligt in het systematisch kijken naar de toekomst, het maken van voorspellingen en het vertalen van deze voorspellingen naar financiële gevolgen. In essentie zijn actuarissen creatieve probleemoplossers die, gebaseerd op historische gegevens, vooruitkijken.

Het stereotype van een actuaris is zelden toepasbaar. Toch zijn er enkele essentiële kwaliteiten die een actuaris moet bezitten, zoals een scherp cijfermatig inzicht, analytische vaardigheden, effectieve communicatievaardigheden voor het verstrekken van gedegen advies, een bereidheid tot dialoog en samenwerking binnen de vastgestelde grenzen, en het vermogen om gespecialiseerde kennis te delen met collega-professionals, zoals accountants, juristen, marketingexperts en investeerders. 

Werken als Actuaris

Op www.actuaris.nl vind je alle informatie en vacatures in het vakgebied. 


Dag van de Actuaris 

Ieder jaar organiseert Actuaris.nl de Dag van de Actuaris waarbij de verkiezing van Actuaris van het jaar en het Actuarieel Talent van het jaar centraal staat Dit jaar zal de dag gehouden worden op 3 oktober as.  

Op de foto de genomineerden en Actuaris van het jaar 2023: Gijs Kloek.

Veel gestelde vragen

Een actuaris is een professional die zich bezighoudt met het analyseren, beoordelen en beheren van financiële risico's, met name in de context van verzekeringen en pensioenen. Maar steeds vaker ook daarbuiten, denk aan klimaatrisico's, zorgvraagstukken of pandemieën. De belangrijkste taken van een actuaris omvatten:

1. Risicoanalyse: Actuarissen evalueren en kwantificeren financiële risico's die voortkomen uit onzekerheden, zoals overlijden, ziekte, ongevallen, brand, en andere gebeurtenissen.

2. Voorspellingen en Prognoses: Ze maken gebruik van wiskundige modellen en statistische methoden om toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, zoals levensverwachtingen, schadeclaims, en financiële markttrends.

3. Voorzieningen: Actuarissen dragen bij aan het ontwikkelen van financiële strategieën en beleid, met name op het gebied van verzekeringen en pensioenen, om de financiële gezondheid van een organisatie te waarborgen.

4. Pricing: Ze bepalen de juiste premies die moeten worden betaald voor verzekeringspolissen, rekening houdend met het risiconiveau en de waarschijnlijkheid van claims.

5. ALM: staat voor "Asset Liability Management" (Vermogens-Liability Management). Het is een financiële strategie die wordt toegepast door bedrijven, financiële instellingen en investeerders om het evenwicht tussen hun activa (assets) en passiva (liabilities) te beheren. Het hoofddoel van ALM is ervoor te zorgen dat de looptijd, rendement en risico's van activa overeenkomen met de verplichtingen op de passivazijde van de balans.

Het werk van een actuaris is van cruciaal belang voor het beheer van financiële risico's binnen een organisatie en in diverse sectoren, waaronder verzekeringen, pensioenen en financiële dienstverlening. Hun analytische vaardigheden en diepgaande kennis van wiskunde, statistiek en financiën dragen bij aan het nemen van weloverwogen beslissingen in een steeds veranderende financiële omgeving. En zoals gezegd, steeds vaker daarbuiten. Actuarissen vind je ook bij ministeries, zorginstellingen, planbureaus, consultancy bureaus etc.. 

De Dag van de Actuaris is een initiatief van Actuaris.nl. Ieder jaar wordt begint oktober een dag georganiseerd met een relevant thema, sprekers en de verkiezing van de Actuaris van het jaar en het Actuarieel Talent van het jaar. De vakjury is onafhankelijk. Inmiddels is de 14e editie gepland voor 3 oktober 2024.

www.actuaris.nl is de grootste niche vacaturebank voor Actuarissen, Actuarieel analisten en rekenaars en Econometristen die werkzaam zijn in het actuariële vakgebied. 

Levenactuarissen en Schadeactuarissen zijn twee specialisaties binnen het vakgebied van actuariële wetenschappen, die zich richten op verschillende aspecten van de verzekeringssector. Het belangrijkste verschil is misschien wel de horizon, waarbij Schadeactuarissen risico's op de korte(re) termijn beheersen en Levenactuarissen de risico's op de lange(re) termijn. Hier zijn de belangrijkste verschillen tussen een Levenactuaris en een Schadeactuaris:

1. Soorten Verzekeringen:

   - Levenactuaris: Werkt voornamelijk met levensverzekeringen, annuïteiten en pensioenen.
   - Schadeactuaris: Houdt zich bezig met schadeverzekeringen, waaronder auto-, huis- en aansprakelijkheidsverzekeringen.

2. Focus op Risico's:

   - Levenactuaris: Deze professionals richten zich voornamelijk op de actuariële aspecten van levensverzekeringen en pensioenregelingen. Ze analyseren risico's met betrekking tot overlijden, levensverwachting en andere factoren die van invloed zijn op levensverzekeringen en pensioenen.
   - Schadeactuaris: Schadeactuarissen concentreren zich op schadeverzekeringen, zoals autoverzekeringen, brandverzekeringen en aansprakelijkheidsverzekeringen. Ze beoordelen risico's die verband houden met schadegebeurtenissen en helpen bij het vaststellen van de premies en reserves voor deze verzekeringen.

3. Type Berekeningen

   - Levenactuaris: Betrekt variabelen zoals levensverwachting, rentetarieven en premies in hun berekeningen. Ze moeten bijvoorbeeld beoordelen hoe lang verzekerden waarschijnlijk zullen leven.
   - Schadeactuaris: Overweegt variabelen zoals frequentie en omvang van schadeclaims bij het bepalen van premies en reserves. Ze moeten bijvoorbeeld inschatten hoe vaak een verzekerd voertuig betrokken kan zijn bij een ongeval.

Hoewel beide specialisaties binnen de actuariële wetenschappen liggen, hebben Levenactuarissen en Schadeactuarissen verschillende taken, verantwoordelijkheden en expertisegebieden vanwege de aard van de verzekeringen waarmee ze te maken hebben. 

Het werkterrein van de Actuaris en Actuarieel specialist

De meeste actuarissen zijn werkzaam bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen of als (zelfstandig) Actuarieel consultant . Daarin kunnen ze verschillende functies bekleden of aandachtsgebieden hebben.

Leven- en schadeverzekeringsmaatschappijen

Leven- en schadeactuarissen zijn verantwoordelijk voor actuariële verslaglegging van de verzekeringsmaatschappij waar zij werken. Daarnaast spelen zij een belangrijke rol in de ontwikkeling van verzekeringsproducten, stellen de verzekeringspremies vast en adviseren over acceptatiebeleid. Ook adviseren deze actuarieel specialisten over de hoogte van het winstaandeel voor polis- en aandeelhouders. Bij fusies en overnames worden ze ingeschakeld om de waarde van de betreffende maatschappij in te schatten.

Pensioenfondsen

In dit werkveld zijn actuarissen nauw betrokken bij de voorbereiding, totstandkoming en (administratieve) uitwerking van het beleid. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de jaarlijkse verslaglegging van pensioenfondsen.

Actuariële Consultancy

Actuariële consultants adviseren en begeleiden pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, ondernemingen, non-profit en overheidsinstellingen. Hun werkzaamheden omvatten onder meer het ontwerpen, aanpassen of moderniseren van pensioenreglementen en VUT-regelingen en de berekening van de kosten daarvan. Maar ook: het controleren en analyseren van de jaarrekening, het adviseren bij fusies en overnames, het ontwikkelen en beoordelen van verzekeringsproducten en het adviseren in automatiseringsvraagstukken.

Digitalisering

Een groeiend aantal actuarissen vindt dat hun unieke vaardigheden uitstekend tot hun recht komen in actuariële IT-rollen. In deze hoedanigheid zijn ze betrokken bij de ontwikkeling van administratiesystemen voor verzekerden of pensioenfondsdeelnemers, en ontwerpen ze programma's gebaseerd op actuarieel inzicht. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de programma's die worden ontwikkeld om organisaties te ondersteunen bij het beheer van hun investeringsbeleid.

De financiële wereld

Als deskundigen op het gebied van risico en onzekerheid, zijn actuarissen van even groot belang in de banksector. In deze context gaat het namelijk ook om het nemen van beslissingen met aanzienlijke financiële implicaties op de lange termijn. Vooral in een tijd waarin financiële instrumenten zoals opties een steeds prominentere rol spelen op de geld- en kapitaalmarkt, zijn actuarissen met hun sterke wiskundige en analytische vaardigheden een onmisbare schakel in het geheel
Ongeacht het vakgebied waarin een actuaris of actuarieel analist actief is, hun voornaamste bekwaamheid ligt in het systematisch kijken naar de toekomst, het maken van voorspellingen en het vertalen van deze voorspellingen naar financiële gevolgen. In essentie zijn actuarissen creatieve probleemoplossers die, gebaseerd op historische gegevens, vooruitkijken.

Het stereotype van een actuaris is zelden toepasbaar. Toch zijn er enkele essentiële kwaliteiten die een actuaris moet bezitten, zoals een scherp cijfermatig inzicht, analytische vaardigheden, effectieve communicatievaardigheden voor het verstrekken van gedegen advies, een bereidheid tot dialoog en samenwerking binnen de vastgestelde grenzen, en het vermogen om gespecialiseerde kennis te delen met collega-professionals, zoals accountants, juristen, marketingexperts en investeerders. Bovendien vereist het beroep van actuaris een succesvolle afronding van een gespecialiseerde opleiding."

Actuarissen bewegen zich op het terrein van de verzekeringswiskunde, het gros van de actuarissen is dan ook werkzaam bij een verzekeraar, een pensioenfonds of een actuarieel adviesbureau dat de verzekeraar of het pensioenfonds ondersteunt bij dan wel controleert op haar bedrijfsvoering.

Uitgaande van zijn specialistische financieel-economische kennis heeft de actuaris mogelijkheden om zich te ontplooien als specialist of als generalist. Binnen deze twee wegen zijn er vele variaties mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van productontwikkeling, administratieve en financiële controle, analyse en beheer van financiële risico’s.

Er zijn ook goede perspectieven in het buitenland, met name voor actuarissen die bij internationaal opererende organisaties werkzaam zijn. Vakkennis kan net zo goed buiten de landsgrenzen worden toegepast met vergelijkbare waardering.

Een actuaris werkt per definitie in een omgeving waar financiële belangen spelen en waar zijn oordeel dus terdege meetelt. Er wordt veel van actuarissen geëist maar er staat dan ook veel tegenover. De financiële kant van een actuariële carrière is meestal uitstekend geregeld. En wat ook niet onbelangrijk is: parttime werken is bij de meeste werkgevers bespreekbaar.

De vaardigheden en karaktereigenschappen van een actuariële professional bepalen in belangrijke mate de keuze voor een werkgever. Het werken als specialist of generalist bij een verzekeraar, pensioenfonds of adviesbureau stelt totaal verschillende eisen. Het is belangrijk dat hier in de loopbaanoriëntatie rekening mee wordt gehouden. Veel voorkomende loopbaanpaden zijn:

  • van specialist tot manager binnen verzekeraar of pensioenfonds
  • na een loopbaanstart bij een verzekeraar overstappen naar een adviesbureau
  • na een loopbaanstart bij een adviesbureau overstappen naar een pensioenfonds.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen, waarvan vrijwel alle actuarissen lid zijn. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap, dat in 2023 haar 135-jarig bestaan vierde, heeft zich ontwikkeld tot een platform waar actuarissen met elkaar en met de maatschappij communiceren.

Het Koninklijk Actuarieel Genootschap stelt zich ten doel om enerzijds de bekendheid en waardering te vergroten van het actuariële beroep (door o.a. onderzoek en publicaties, samenwerking met andere organisaties, internationalisering, beroepsontwikkeling en reglementering) en anderzijds, actuarissen op te leiden en te vormen in termen van kwaliteit en integriteit (door middel van onderwijs en kwaliteitsbewaking, seminars en bijeenkomsten).

Binnen het AG zijn acht kringen actief die voor een belangrijk deel het sociale hart van de beroepsvereniging vormen. Zij organiseren netwerkbijeenkomsten rondom actuele en actuariële thema's, waarbij sprekers - van binnen en buiten de eigen beroepsgroep - een thema vanuit hun eigen expertise toelichten.

Ook zijn er verschillende vakinhoudelijke commissies en werkgroepen actief. Op deze pagina staat een overzicht van de verschillende commissies en werkgroepen.

Ook met internationale actuariële organisaties zijn regelmatig contacten. Het AG geeft bovendien het periodiek 'De Actuaris' uit. Hierin zijn wetenschappelijke en opiniebevorderende artikelen en interviews opgenomen.

Na het behalen van het diploma Actuaris kunt u toegelaten worden als lid van het AG, waarna u het recht heeft om de titel Actuaris AG (AAG) te voeren. 

(Bron: website van het Koninklijk Actuarieel Genootschap)

AAG staat voor Actuaris Actuarieel Genootschap.

Na het behalen van het diploma Actuaris kun je toegelaten worden als lid van het AG, waarna je, na de werkervaringseis van 2 jaar, het recht hebt om de titel Actuaris AG (AAG) te voeren. Hier is een Permanente Educatie verplichting aan verbonden.

Meer informatie over het behalen van de titel Actuaris AG is hier te vinden:

https://www.actuarieelgenootschap.nl/over-het-beroep/hoe-word-je-actuaris-ag.htm


PE staat voor Permanente Educatie. Ieder lid van het AG die de titel AAG wil voeren, volgt het systeem van verplichte Permanente Educatie. 

Voor de titels Actuaris AG en Actuarieel Analist AG is professionaliteit en deskundigheid essentieel. Leden van het Actuarieel Genootschap (AG) hebben een verplichting tot Permanente Educatie (PE), waarbij ze kunnen kiezen tussen het Punten-model of het PO-model. Gedurende een PE-periode van drie jaar worden drie verplichte thema's vastgesteld door het bestuur AG.

Het PE-reglement beschrijft de eisen van de PE-verplichting en hoe leden AG hieraan kunnen voldoen. Het beroepsprofiel van zowel de Actuaris AG als de Actuarieel Analist AG vormt het kader voor PE, waarin zowel vakkundigheid als vaardigheden zijn vastgelegd in kerntaken en competenties.

Accreditatie voor Permanente Educatie kan worden aangevraagd door opleidings- en trainingsinstituten, bedrijven en organisaties die PE-bijeenkomsten organiseren. Dit proces zorgt ervoor dat de kwaliteit van de aangeboden cursussen wordt erkend en goedgekeurd door het AG. Meer informatie over het aanvragen van accreditatie is beschikbaar bij het AG.

Op de site van het Actuarieel Instituut is een kalender te vinden met opleidingen en bijbehorende PE punten:
https://www.actuarieelinstituut.nl/permanente-educatie.htm