Vacatures in het Actuariaat
logo NN

Senior Schade Actuaris Solvency II - NN

Locatie: Den Haag
Salaris: € 5000 - € 7500 per maand
Dienstverband: Full-time
Vanuit jouw expertise in Partiele Interne Modellen en het schadeactuariaat lever je duidelijke uitleg bij resultaten en oplossingen voor nieuwe vraagstukken.

(English version below)

Jij werkt binnen ons team Actuarial Modelling & Reporting (AM&R) in het hart van alles wat te maken heeft met onze verzekeringstechnische SCR-modellen en SII-voorzieningen voor onze P&C-portefeuille. Een interessante rol met ons enorme aanbod aan schadeverzekeringen.

Het salaris voor deze functie ligt tussen de €5000 en €7500, afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Dit is op basis van een 36-urige werkweek, exclusief een 13e maand en vakantiegeld.

Jouw impact als Senior Schade Actuaris Solvency II bij NN

Vanuit jouw expertise in Partiele Interne Modellen en het schadeactuariaat lever je duidelijke uitleg bij resultaten en oplossingen voor nieuwe vraagstukken. Daarnaast ben je dé gesprekspartner van Risk Management, Model Validatie, AFH en Head Office op dit gebied. 

Jouw focus ligt op de werkzaamheden rondom de SCR voor onze P&C-portefeuille. Je coördineert hierbij al het werk voor ons team op het gebied van Solvency II, zoals rapportages, kalibraties van onze SCR-modellen en ook ad hoc werkzaamheden zoals voor uitvragen van EIOPA of DNB.

Je plant de werkzaamheden binnen haalbare kaders en legt uit wat de opdrachten zijn. Je krijgt er energie van om je kennis te delen en collega’s te coachen in hun werk. Door deze betrokkenheid waarborg je kwaliteit en realiseer je een SCR en SII-rapportageproces. Dat geldt ook voor het kalibreren van alle grondslagen en schokken. Dit maakt jou een sleutelfiguur in het succes hiervan.

Wat je gaat doen

 • Je coördineert de Solvency II en SCR-werkzaamheden voor onze P&C-portefeuille. Denk aan rapportagewerkzaamheden, kalibraties van onze SCR-modellen, betrokkenheid bij modelontwikkeling, maar ook ad hoc werkzaamheden zoals uitvragen van EIOPA
 • Je zorgt dat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de SII-regelgeving, zodat we als team hier tijdig op kunnen inspelen
 • Je zorgt voor een sterke vertegenwoordiging op het gebied van SII richting Modelvalidatie, Risk Management, AFH en Head Office
 • Je schept structuur waarbinnen de taken goed en zorgvuldig kunnen worden verricht

Met wie je werkt

Met onze afdeling Actuarial Modelling & Reporting (AM&R), die bestaat uit de teams Inkomen en P&C, vallen we onder CFO Schade & Inkomen. Onze afdeling is allesbehalve geïsoleerd: we werken veel samen met andere afdelingen binnen CFO en met Risk afdelingen en de business lines en natuurlijk werk je intensief samen met de collega’s van Inkomen en P&C. AM&R bestaat uit ongeveer 40 gedreven en enthousiaste actuarissen en analisten, waarvan ongeveer 2/3e onder P&C valt.

Je nieuwe collega’s hebben ieder hun eigen expertise en vinden het leuk om teamleden verder te helpen. We leggen elkaar dingen uit en leren ook veel van elkaar. Jij voelt je als Senior Actuaris thuis in een coachende rol en ondersteunt dan ook graag de manager bij het begeleiden van collega’s in hun werk. Zijn we tegelijk op kantoor, dan lunchen we ook vaak samen. En we hebben een commissie voor andere gezellige momenten, zoals borrels en teamuitjes.

Wat je meebrengt

Vanuit jouw sterke inhoudelijke vaardigheden zet je duidelijke lijnen uit en challenge je wat wordt opgeleverd. Je overziet het werk goed en maakt op basis daarvan strakke planningen, die haalbaar zijn. Vanuit jouw duidelijke communicatie geef je heldere opdrachten en creëer je structuur. Zo zet je samen met collega’s resultaten neer waar we trots op kunnen zijn. Verder heb je:

 • Een WO-master Econometrie, Actuariële Wetenschappen of andere kwantitatieve WO-master
 • Uitgebreide ervaring als schadeactuaris P&C (bij een schadeverzekeraar of als consultant)
 • Minimaal 5 à 10 jaar ervaring op het gebied van SCR-modellen. Ervaring met schaderisicomodellen is een pluspunt
 • Bij voorkeur ervaring met het coördineren van werkzaamheden binnen projectmanagement of rol als meewerkend voorman

Daarnaast bezit je over een flinke dosis stressbestendigheid, waardoor je ook tijdens pieken scherp blijft. Ook bezit je over sterke communicatieve vaardigheden, in gesprek en op papier.

Blijf je ontwikkelen

Wij vinden het belangrijk dat jij je kunt blijven ontwikkelen. We geven je de ruimte en het vertrouwen om te groeien in je carrière en als mens. Wij helpen je hierbij met:

 • Volop training- en opleidingsmogelijkheden in ons Learning & Development Centre
 • Een groot (internationaal) netwerk van collega’s die graag hun kennis met je delen
 • De autonomie om je eigen ontwikkelroute te bepalen

Arbeidsvoorwaarden die bij jou passen

Jij bent meer dan alleen een collega en dat snappen we bij NN heel goed. Je hebt verschillende rollen in het leven en daar horen keuzes bij. Wij stellen je in staat arbeidsvoorwaarden te kiezen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan het bijkopen van extra vakantiedagen en flexibele werktijden. Je maakt met je leidinggevende en collega’s afspraken over tijd- en plaats onafhankelijk werken, zodat je je werkritme aan kunt passen aan je privé-wensen. Ook (voorlopig online) sportlessen en thuiswerkvergoedingen voor internet en een goede werkplek horen daarbij. Daarnaast krijg je bij ons:

 • Collectieve pensioensregeling met een eigen bijdrage van slechts 6%
 • 194,4 verlofuren op basis van een werkweek van 36 uur (dat zijn 27 vakantiedagen bij een werkweek van 5 dagen) en één Diversiteitsdag
 • 13de maand en vakantiegeld wordt maandelijks uitbetaald bij je salaris
 • NS Business Card 2e klas, waarmee je 7 dagen per week onbeperkt kunt reizen. Reis je liever met eigen vervoer? Dan kun je de gemaakte zakelijke- en woon-werk kilometers declareren

Op dit moment werken we binnen NN hybride, met zo’n 1 à 2 dagen per week op kantoor en de rest thuis of op een andere locatie. Met ons team zijn we één vaste dag per week op ons kantoor in Den Haag. Direct naast de A12, maar ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Wil je even uitwaaien? Pak de tram of (ov-)fiets en in een klein half uurtje ben je op het strand.

Word jij onze nieuwe collega?

Ben jij enthousiast over deze vacature en denk je dat je goed past in het team en bij NN? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren. Wij zijn erg benieuwd naar wie jij bent, wat jou beweegt en wat jij kunt bijdragen in deze functie bij NN.

Solliciteer direct!

Heb je nog vragen over de vacature of over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met de recruiter Joyce van der Burg (Recruiter) via 06-83499657.

Het gaat hier om een permanente positie. Een kandidaat ontvangt een contract van NN en we staan niet open voor interim/freelance opdrachten en/of kandidaten of acquisitie door bureaus. Alvast bedankt voor je begrip.

Senior Actuary Solvency II

You’ll work within our Actuarial Modelling & Reporting (AM&R) team at the heart of everything related to our underwriting SCR models and SII provisions for our P&C portfolio. An interesting role with our huge range of non-life insurance products.

The salary for this position is between €5,000 and €7,500, depending on your knowledge and experience. This is based on a 36-hour work week, excluding a 13th month and vacation pay.

Your impact as a Senior Actuary Solvency II at NN

Through your expertise in Partial Internal Models and the claims actuary, you deliver clear explanations of results and solutions to emerging issues. In addition, you’ll be the discussion partner for Risk Management, Model Validation, AFH and Head Office in this area. 

Your focus will be on the work surrounding the SCR for our P&C portfolio. You’ll coordinate all the work for our team on Solvency II, such as reports, calibrations of our SCR models, as well as ad hoc work such as for inquiries from EIOPA or DNB.

You plan the work within feasible frameworks and explain what the assignments are. Sharing your knowledge and coaching colleagues in their work gives you energy. Through this involvement, you ensure quality and achieve an SCR and SII reporting process. That also applies to the calibration of all bases and shocks. This makes you a key figure in the success of all this.

Your responsibilities

 • You’ll be coordinating Solvency II and SCR work for our P&C portfolio. These include reporting work, calibrations of our SCR models, involvement in model development, as well as ad hoc work such as requests from EIOPA.
 • You make sure to always be aware of developments in SII regulations so that we as a team can respond to them in time.
 • You ensure strong representation in the field of SII towards Model Validation, Risk Management, AFH and Head Office.
 • You create structure within which tasks can be done properly and carefully.

Your colleagues

With our Actuarial Modelling & Reporting (AM&R) department, which consists of the Income and P&C teams, we fall under CFO Claims & Income. Our department is anything but isolated: we work with other departments within CFO a lot, as well as with Risk departments and the business lines, and of course you work intensively with colleagues from Income and P&C. AM&R consists of about 40 driven and enthusiastic actuaries and analysts, of which about 2/3rds fall under P&C.

Your new colleagues each have their own expertise and like to help other team members out. We explain things to each other and also learn a lot from each other. As a Senior Actuary, you feel comfortable in a coaching role and are therefore happy to support the manager in guiding colleagues in their work. If we are at the office at the same time, we often have lunch together as well. And we have a committee for other fun times, such as get-togethers and team outings.

Who you are

Through your strong substantive skills, you establish clear lines and challenge what is delivered. You maintain a good overview of the work and make tight, feasible schedules on that basis. Through excellent communication, you give clear assignments and create structure. This way, you and your colleagues produce results that we can be proud of. You also have:

 • An academic master's degree in Econometrics, Actuarial Science, or other quantitative academic master's degree
 • Extensive experience as a P&C claims actuary (at a non-life insurance company or as a consultant)
 • At least 5 to 10 years of experience in the field of SCR models. Experience with claims risk models is a plus
 • Preferably experience coordinating work within project management or role as collaborative foreman
 • A hefty dose of stress resistance, so that you stay sharp even during peak periods
 • Strong communication skills, in conversation and on paper

Continue developing

It is important to us that you continue to develop yourself. We give you the space and the confidence to grow in your career and as a person. We help you with:

 • Plenty of training and learning opportunities in our Learning & Development Centre
 • A large (international) network of colleagues who are keen to share their knowledge with you
 • The autonomy to steer your own development path

Employee benefits

You are more than a colleague, and that is something we understand very well at NN. You have many roles in life, leading to different choices. At NN we give you the opportunity to select employee benefits that are important to you. For instance, buying additional leave days and flexible working hours. In consultation with your manager and your direct colleagues, you can work from any location at any time. You get enough flexibility to adjust your working pattern to your personal needs. Another part of the benefits are (currently online) sports lessons and a special allowance to set up your home office and internet use. In addition, you will receive:

 • Collective pension scheme with a personal contribution of only 6%
 • 194.4 hours of leave, based on a 36-hour week (that’s 27 vacation days for a 5-day working week) and one Diversity Day
 • Holiday allowance and a 13th month paid with your monthly salary
 • NS Business Card 2nd class, giving you unlimited travel 7 days a week. Do you prefer to travel with your own transport? Then you can declare the kilometres travelled for business and commuting.

All NN colleagues work in a hybrid form: two days at the office and working from home (or anywhere else). The official location for this job is our fantastic office in The HagueThe office is located next to the A12, but is also easily accessible by public transport. Want to catch some fresh air? You can take the tram or bike and you will be at the beach in half an hour.

Will you be our new colleague?

We would like to invite you to come and have a cup of coffee or tea. Because we believe that your enthusiasm about this position will only increase during that conversation. So, what are you waiting for?

Apply now

If you have any questions about the vacancy or the procedure, you can reach out to Joyce van der Burg (Recruiter) via Joyce.van.der.Burg@nn-group.com.

This job is offered as a permanent position. The most suitable candidate will be offered a contract by NN. NN is not interested in interim/freelance commissions and/or candidates and will not appreciate acquisition by agencies. We thank you for your understanding.

Locatie:
Den Haag

Informatie en sollicitatie:

Direct solliciteren:

Graag ontvangen wij je sollicitatie voor de vacature van Senior Schade Actuaris Solvency II bij NN in Den Haag inclusief CV via deze directe sollicitatielink.

Vacaturenummer:
REQ2678475
Vacature geplaatst op
10 mei 2022
Direct Solliciteren
Meer informatie:

Heb je nog vragen over de vacature of over de sollicitatieprocedure? Neem contact op met de recruiter Joyce van der Burg (Recruiter).

contactpersoon
Linkedin
 
Contact:
Joyce van der Burg
Senior Recruitment Adviseur a.i.
m. (+31) 6 83499657
E-mail

Lees alles over werken bij NN

Wil je deze vacature delen met je netwerk?
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: 036 - 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.